Adelio Bariffi

responsabile palestra

Do Yu Kai Paradiso

Via Zorzi 37a - 6900 Paradiso